1,800 تومان

توضیحات

نسل جدید کانکتور شبکه OPEN END که انتهای آن باز است و اجازه عبور سیم ها و خارج شدن از قسمت جلویی را میدهد و به همین دلیل تکنسین شبکه می تواند صحت کانکتور را قبل از پانچ کردن بررسی و از خرابی و یا جابجایی سیم ها جلوگیری و راندمان کاری شما بیشتر میشود