8,000 تومان

گارانتی فاقد گارانتی و مهلت تست 
به دلیل نمونه های مشابه خیلی زیاد در بازار فاقد گارانتی میباشد!